Welsh and Celtic Society

We as the Welsh and Celtic Society seek to welcome all students who consider themselves Welsh, Scottish or Irish to the University of Southampton with open arms. Our aim is to make you feel a member of a welcoming family of students from the various Celtic nations who we hope you will in time feel a strong closeness with and feel a part of! Rydyn ni fel y Gymdeithas Gymreig a Cheltaidd yn ceisio i groesawu pob myfyriwr sy'n ystyried eu hunain yn Gymraeg, Albanaidd neu Wyddelig i brifysgol Southampton. Ein nod yw creu deulu croesawgar sy'n cynnwys amrywiaeth o genhedloedd Celtaidd, a phwy fyddech chi yn teimlo fel aelod o mewn amser.

Our typical activities include organising socials that celebrate the major holidays/festivals that we are familiar with. For example, St David's Day, St Patrick's Day, Burns Night.

We also make sure to watch and support our national teams in international football and rugby fixtures such as the Six Nations Championship.

For details on our upcoming events please be sure to check our Instagram page! https://www.instagram.com/uoswelshcelticsoc/

Mae ein digwyddiadau tebygol yn cynnwys trefnu gweithgareddau sy'n dathlu gwyliau rydyn ni'n gyfarwydd a. Er enghraifft, Dydd Gŵyl Dewi, Dydd Sant Padrig a Burns Night.

Rydyn ni hefyd yn wneud yn siŵr i wylio a chefnogi ein timau cenedlaethol mewn gemau rhyngwladol pêl-droed a rygbi fel y chwe gwlad.

Am fanylion am ein digwyddiadau nesaf, wneud yn siŵr i wirio allan ein Instagram! https://www.instagram.com/uoswelshcelticsoc

Photo Gallery

The Committee

All clubs and societies within the Students' Union are run entirely by students. The student committee for Welsh and Celtic Society this year are:

Luke Sterry
Irish Secretary
Rhys Walters
President
Jamie Ireland
Scottish Secretary
Tezni Williams
Secretary
Tanith Kane
Social Secretary
Dylan Coundley-Hughes
Treasurer

Membership Information

These are the current membership fees offered by Welsh and Celtic Society, although many clubs and societies offer a free period for new members to try out their activities.

You must be a member of the Students' Union to join a club or society
NameCostValid PeriodDetails
Paid Membership 2023-24£5.0001/09/2023 - 30/06/2024This is our paid annual membership. While it is not mandatory to have this membership to attend Welsh & Celtic Society events, it does provide many benefits and greatly supports us in hosting exceptional events for our members. Benefits include preferential booking and discounts on paid events such as our annual Christmas Dinner. Membership (free or paid) is required to attend all events due to insurance concerns and to vote/run in the annual AGM. Hyn yw ein haelodaeth flynyddol taledig. Tra nad yw e'n orfodol i gael yr aelodaeth yma i fynychu digwyddiadau cymdeithas Gymreig a Cheltaidd, mae fe yn darparu llawer o fanteision ac yn cefnogi ni i gynnal digwyddiadau eithriadol am ein haelodau. Mae manteision yn cynnwys archebion ffafriol a gostyngiadau ar ddigwyddiadau taledig fel ein Cinio Nadolig blynyddol. Mae aelodaeth (di-dâl neu daledig) yn ofynnol i gymryd rhan ym mhob digwyddiad oherwydd pryderon yswiriant ac i bleidleisio yn ein AGM blynyddol.
Free Membership 2023-24FREE01/09/2023 - 30/06/2024This is our free membership. This membership ensures that we can keep track of everyone who is interested in attending our events and that we have the necessary contact information if we need to contact you about details of an event you may have signed up for. All members with free membership are still invited to all events we host. Membership (free or paid) is required to attend all events due to insurance concerns and to vote/run in the annual AGM. Hyn yw ein haelodaeth ddi-dâl. Mae'r aelodaeth hon yn sicrhau y gallwn gadw cofnod o bawb sydd â diddordeb mynychu ein digwyddiadau a bod gennym y wybodaeth gyswllt angenrheidiol os oes angen cysylltu â chi am fanylion digwyddiadiau. Mae pob aelod gyda'r aelodaeth ddi-dâl yn gwahodd i bob digwyddiad rydym yn cynnal. Mae aelodaeth (di-dâl neu daledig) yn ofynnol i gymryd rhan ym mhob digwyddiad oherwydd pryderon yswiriant ac i bleidleisio yn ein AGM blynyddol.

Constitution

All SUSU clubs & societies must have a Constitution which governs how they run

Download Constitution

Health & Safety

All clubs & societies are required to risk assess their activity to ensure it is carried out in a safe manner for members. Current risk assessments for Welsh and Celtic Society are available to view below

Upcoming Events

Check out our upcoming events below:

Sorry, there are no upcoming events for Welsh and Celtic Society.

You May Also
Be Interested In...

Nigerian Society
Indian Society
Malaysian Students Association Southampton